Prevencia

Prevencia (preventívna starostlivosť) je súčasťou zdravotnej starostlivosti o pacienta. Jej cieľom je predchádzanie vzniku chorôb, aktívne vyhľadávanie a odstraňovanie ich možných príčin.

Frekvencia a obsah sú u preventívnych prehliadok plne hradených zdravotnou poisťovňou stanovené zákonom (zákon 577/2004 Z.z.).


Preventívna starostlivosť o deti (0 – 18 rokov) sa skladá z 18-tich preventívnych prehliadok v určenom časovom rozmedzí a obsahuje komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce aj poradenstvo
rodičom. Pravidelné povinné očkovanie je možné vykonať počas alebo mimo preventívnej prehliadky.

Preventívna starostlivosť o dorast (19 – 26 rokov) sa vykonáva formou základných preventívnych prehliadok raz za 2 roky. Obsahom týchto preventívnych prehliadok je komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, základné laboratórne vyšetrenia (moč, krv), kontrola stavu očkovania, vyšetrenie tlaku krvi, pulzu, antropometrické merania, vrátanie rád a dokumentácie.

Inštrukcie pre rodičov:

 • pred každou 2. – 11. preventívnou prehliadkou vyplňte online vývinový dotazník dostupný na stránke Virtuálneho centra zdravia dieťaťa www.zdraviedietata.sk. V časti Vývinové dotazníky vyplňte údaje do kalkulátora veku dieťaťa, vyplňte odporúčaný dotazník a stlačte tlačidlo POSLAŤ. Vyplňte osobné údaje dieťaťa a v zozname pediatrov vyberte Kelbelová Katarína MUDr. MPH, Bratislava a dotazník odošlite.
 • pripravte si zoznam otázok, na ktoré ste sa chceli počas preventívnej prehliadky lekára spýtať, aby ste na nič nezabudli
 • na 6. preventívnu prehliadku a každú preventívnu prehliadku od 3. roku prineste vzorku moču dieťaťa
 
 

1. preventívna prehliadka: bazálne vyšetrenie novorodenca po prepustení z pôrodnice

 • založenie zdravotnej dokumentácie
 • zhodnotenie prepúšťacej správy z pôrodnice
 • komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy
 • poradenstvo rodičom (o strave (dojčení), hygiene novorodenca, polohovaní, vitamínoch)
 • vykonáva sa do troch pracovných dní od
  doručenia prepúšťacej správy lekárovi.

2. preventívna prehliadka: do 5. týždňa života

 • antropometrické merania (hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka)
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja
 • poučenie o starostlivosti o dieťa (výživa, režim), podpora laktácie
 • odoslanie na USG a ortopedické vyšetrenie bedrových kĺbov

3. preventívna prehliadka: v 5. až 8. týždni života

 • antropometrické merania (hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka)
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja
 • kontrola skríningového vyšetrenia bedrových kĺbov

4. preventívna prehliadka: v 8. až 11. týždni života

 • antropometrické merania (hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka)
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja
 • poučenie o povinnom očkovaní a možnostiach nepovinného očkovania

5. preventívna prehliadka: v 3. až 5. mesiaci života

 • antropocentrické merania (hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka)
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja
 • 1. očkovanie hexavakcínou (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, vírusová hepatitída B, invazívne
  hemofilové nákazy, detská obrna) + vakcínou proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam

6. preventívna prehliadka: v 5. až 7. mesiaci života

 • antropocentrické merania (hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka)
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • vyšetrenie moču
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja
 • 2. očkovanie hexavakcínou + vakcínou proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam
 • u nedojčených detí poradenstvo o zavádzaní nemliečnych príkrmov (u dojčených detí až po
  dovŕšení 6. mesiaca života)

7. preventívna prehliadka: v 7. až 9. mesiaci života

 • antropometrické merania (hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka)
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja
 • informácie o fluorizácii, čistení zúbkov

8. preventívna prehliadka: v 9. až 11. mesiaci života

 • antropometrické merania (hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka)
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja
 • poradenstvo rodičom

9. preventívna prehliadka: v 11. až 13. mesiaci života

 • antropometrické merania (hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka)
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja
 • 3. očkovanie hexavakcínou + vakcínou proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam
 • poradenstvo a informovanie rodičov o potrebe prvej preventívnej prehliadky u zubného
  lekára
 
 

10. preventívna prehliadka: v 15. až 18. mesiaci života

 • antropometrické merania
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja
 • 1. očkovanie MMR vakcínou (osýpky, mumps, rubeola)

11. preventívna prehliadka: v 3. až 4. roku života

 • antropometrické merania, vyšetrenie krvného tlaku, pulzu
 • komplexné pediatrické vyšetrenie, nové anamnestické údaje
 • vyšetrenie moču
 • overenie laterality, znalosť farby, vyšetrenie reč, slovnej zásoby, vyšetrenie sluchu
 • posúdenie psychického vývoja
 • poradenstvo rodičom vrátane výživy

12. preventívna prehliadka: v 5. až 6. roku života

 • antropometrické merania, vyšetrenie krvného tlaku, pulzu
 • komplexné pediatrické vyšetrenie, nové anamnestické údaje
 • vyšetrenie moču
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu
 • vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie
 • udržiavanie telesnej čistoty
 • poradenstvo rodičom vrátane výživy
 • 2. očkovanie MMR vakcínou

13. preventívna prehliadka: v 6. až 8. roku života

 • antropometrické merania, vyšetrenie krvného tlaku, pulzu
 • komplexné pediatrické vyšetrenie, nové anamnestické údaje
 • vyšetrenie moču
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie sluchu
 • hodnotenie psychomotorického vývoja, posúdenie školskej zrelosti, posúdenie zdravotnej
  schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove
 • 1. preočkovanie – záškrt, tetanus čierny kašeľ, detská obrna
 • poradenstvo rodičom

14. preventívna prehliadka: v 9. až 10. roku života

 • antropometrické merania, vyšetrenie krvného tlaku, pulzu
 • komplexné pediatrické vyšetrenie, nové anamnestické údaje
 • vyšetrenie moču
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie sluchu
 • poradenstvo rodičom

15. preventívna prehliadka: v 11. až 12. roku života

 • antropometrické merania, vyšetrenie krvného tlaku, pulzu
 • komplexné pediatrické vyšetrenie, nové anamnestické údaje
 • vyšetrenie moču
 •  vyšetrenie zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie sluchu,
 • posúdenie pohlavného vývoja
 • vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu v krvi
 • očkovanie MMR (len určité ročníky podľa platného očkovacieho kalendára)
 • poradenstvo rodičom

16. preventívna prehliadka: v 13. až 14. roku života

 • antropometrické merania, vyšetrenie krvného tlaku, pulzu
 • komplexné pediatrické vyšetrenie, nové anamnestické údaje
 • vyšetrenie moču
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie sluchu,
 • posúdenie pohlavného vývoja
 • 2. preočkovanie – záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna
 • poradenstvo rodičom

17. preventívna prehliadka: v 15. až 16. roku života

 • antropometrické merania, vyšetrenie krvného tlaku, pulzu
 • komplexné pediatrické vyšetrenie, nové anamnestické údaje
 • vyšetrenie moču
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie sluchu,
 • hodnotenie celkového zdravotného stavu dieťaťa, spísanie epikrízy, odchýlok od normy
 • poradenstvo rodičom

18. preventívna prehliadka: v 17. roku života

 • antropometrické merania, vyšetrenie krvného tlaku, pulzu
 • komplexné pediatrické vyšetrenie, nové anamnestické údaje
 • vyšetrenie moču
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie sluchu,
 • vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu a triacylglycerolov v krvi
 • poradenstvo

Užitočné kontakty

Aktuálne informácie

Prihlásenie pacienta

Očkovanie