CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB HRADENÝCH PACIENTOM

PLATNÝ OD 13.05.2024

Zdravotný výkon na žiadosť pacienta alebo zákonného zástupcu

Aplikácia očkovacej látky mimo povinného očkovania / injekcia u kapitovaného pacienta

5

Aplikácia očkovacej látky / injekcia u nekapitovaného pacienta

15

Odber krvi (bez laboratórneho vyšetrenia)

– deti do 10 rokov

20

30€

Odber iného biologického materiálu – ster, moč (bez laboratórneho vyšetrenia)

5
Vyšetrenie CRP v ambulancii na žiadosť pacienta10
Vyšetrenie moču a glykémie v ambulancii na žiadosť pacienta5
Vyšetrenie uší otoskopom10
Vyšetrenie nekapitovaného pacienta
(mimo dohodnutý zástup so zmluvným lekárom)
20
Vyšetrenie pacienta bez verejného ZP20
Vyšetrenie nekapitovaného pacienta v cudzom jazyku30
Preventívna prehliadka kapitovaného pacienta mimo preventívnej starostlivosti stanovenej zákonom (bez odberov a laboratórnych vyšetrení)40
Preventívna prehliadka nekapitovaného pacienta (bez odberov a laboratórnych vyšetrení)50
Nastreľovanie náušníc (+ cena náušníc podľa výberu)20

 

 

ADMINISTRATÍVNE VÝKONY


Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti u kapitovaných pacientov
– pred nástupom do detských jaslí, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ5
– do tábora, školy v prírode, na kurz plávania, lyžiarsky výcvik a pod.5
– na športovú aktivitu, športový preukaz, športovú súťaž (potvrdenie o telovýchovnej lekárskej prehliadke vydáva športový lekár)5
– pre pracovné brigády10
– pre štúdium /pracovnú brigádu v zahraničí v cudzom jazyku25
– na vedenie vozidla20
– pre držanie a nosenie zbraní, zbrojný pas50
Vystavenie dokladu o zdravotnej spôsobilosti pracovníka v potravinárstve, dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodiča10

Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa u kapitovaných pacientov

Vstupná, výstupná, mimoriadna lekárska prehliadka v súvislosti s výkonom práce20

Iné administratívne úkony

Potvrdenie o návšteve lekára, priepustka0
Vystavenie duplikátu očkovacieho preukazu pri strate10
Vystavenie medzinárodného očkovacieho preukazu15
Odporúčanie na dočasné vyradenie z kolektívneho zariadenia5
Odporúčanie na oslobodenie žiaka z vyučovania niektorého predmetu5
Iné potvrdenia pre školské zariadenia5
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta (aj pre potreby súdu, občianskeho, trestného a správneho konania, pre komerčné poisťovne)30
Potvrdenie / výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta v cudzom jazyku50
Tlač / kopírovanie dokumentov na žiadosť pacienta
– jednostranná (1 list)
– obojstranná (1 list)

 

1
1,50€